§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Podróżuj z Paddle” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma TomGet- Irena Sitko z siedzibą w Otominie (80-174), ul. Konna 15, NIP: 5830016300, (Organizator).

2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

3. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/paddle.store (zwanej dalej “Fanpage”)

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych).

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage Paddle Store

c. odpowiedź na pytanie zadane na Fanpage

3. Konkurs trwa od 29 maja 2017 r. do 4 czerwca 2017 r.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest kosmetyczka BOX w dowolnym wzorze wybranym przez zwycięzcę.

2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani na inny produkt. Gdy Zwycięzca się zrzeknie nagrody nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Nagrodę otrzyma jeden Uczestnik, którzy odpowie (pod konkursowym postem) na pytanie zadane przez Organizatora.

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez komisję złożoną z pracowników TomGet-Irena Sitko oraz zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem Profilu na Facebooku.

3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. Zmiany nie mogą naruszać, ograniczać ani pozbawiać uczestników konkursu praw przez nich już nabytych.


 


Compare